www.friendsofenisa.eu
Η νέα Μάχη της Κρήτης

Η Ευρώπολις υπενθυμίζει ότι η Μάχη της Κρήτης, ήταν πρώτα και πάνω από όλα, η μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Κρητικών, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων και ολων των Ανθρώπων.Μια από τις σύγχρονες Μάχες της Κρήτης, είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα, η μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Ευρώπης,να έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Οπως το να φιλοξενεί ένα ΕυρωπαΪκό Οργανισμό, τον ΕΝΙΣΑ, όπως φιλοξενεί τους άλλους 26 η Ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι μια μάχη για την αξιοπρέπεια του Ευρωπαίου πολίτη, δηλ. για μια Ευρώπη της συνοχής, της ισόρροπης ανάπτυξης, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου συμφέροντος και της αλληλεγγύνης.
 

 

Κεντρική arrow ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία arrow Το πρωτόκολλο παράδοσης των βιβλίων στη Βιβλιοθήκη.Π. 27.1.05
Το πρωτόκολλο παράδοσης των βιβλίων στη Βιβλιοθήκη.Π. 27.1.05 E-mail
27.05.07
Ερευνα ΠΑΤΡΙΣ 27.1.05
Το πρωτόκολλο παράδοσης των βιβλίων στη Βιβλιοθήκη

Τον Ιούνιο του 1910 συντάσσεται το πρώτο πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης των βιβλίων που δώρισε ο Δημήτρης Βικέλας. Εκ μέρους του Δήμου παραδίδει τα βιβλία ο δημοτικός λογιστής Γεώργιος Χατζηδάκης, τα οποία και παραλαμβάνει ο πρώτος έφορος Θεοδόσιος Οικονομίδης. Από το αρχείο της Βικελαίας αναδημοσιεύουμε το κείμενο του πρωτοκόλλου:Γραφείον Δήμου Ηρακλείου

Αριθμ. Πρωτ. 1011

Ελήφθη 3/6/1910Πρωτόκολλον παραλαβής και παραδόσεως των βιβλίων Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Ο υποφαινόμενος Γεώργιος Ι. Χατζιδάκης λογιστής του Δήμου Ηρακλείου διαταχθείς δυνάμει της υπ’ αριθμόν 746/a630 της 26 Απριλίου 1910 διαταγής του δημάρχου Ηρακλείου κ. Μουσταφά Δεληαχμετάκη να παραδώσω ως αντιπρόσωπος αυτού τα βιβλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Βικέλα εις τον έφορον αυτής κ. Θεοδόσιον Οικονομίδη ηρξάμην της εργασίας ταύτης από της 1ης Μαϊου 1910 εν τω καταστήματι της Νομαρχίας Ηρακλείου και εν τοις διαμερίσμασι της Βιβλιοθήκης ενεργήσας ως ακολούθως.

Εν πρώτοις εξετάσθησαν υπ’ εμού και του παραλαμβάνοντος αι σφραγίδες των περιεχόντων τα βιβλία κιβωτίων και ευρέθησαν αλύμαντα, είτα ηνοίχθησαν τα υπ’ αριθμούς 6, 10, 12, 13, 16, 19, 20 23, 24 και 30, δέκα εν όλω κιβώτια, άπερ ευρέθησαν περιέχοντα δυο χιλιάδας τριακοσίους εξήκοντα οκτώ τόμους (αριθ. 2368) βιβλίων, εξ ων χίλια εξήκοντα εξ (αριθμ. 1066) δεμένοι, και χίλιοι τριακόσιοι δυο (αριθ. 1302) άδετα, οι οποίοι παρεδόθησαν άπαντες εις τον παραλαμβάνονταν, σημειωθέντων επί των σχετικών απογραφικών καταλόγων, όλων των δυνατών γνωρισμάτων των συντελούντων εις την εξακρίβωσιν της ταυτότητας εκάστου τόμου (όνομα συγγραφέως ή εκδότου ή τυπογράφου, τόπος ή χρονολογία εκδόσεως, αριθμός εκδόσεως, είδος και κατάστασις δεσίματος, αριθμός τόμου κλπ).

Είτα εγένετο η παραβολή των υπ’ όψει δια μολυβδίδας προχείρων απογραφικών σημειωμάτων της ενεργησούσης την απογραφήν των βιβλίων επιτροπής και του δια μελάνης και εν ηριθμημένω, βιβλίω γενομένου υπό του κ. Εφόρου αντιγράφου αυτών, προς τα ευρεθέντα βιβλία, συνεπληρώθησαν τα υπάρχοντα κενά και οι ελλειπώς σημειούμενοι τίτλοι των βιβλίων, εδιορθώθησαν τα εσφαλμένως σημειούμενα ονόματα των συγγραφέων των χρονολογιών και των τόπων, της εκδόσεως και τέλος παρεβλήθησαν οι αριθμοί των περιεχομένων εν αυτοίς τόμων, προς τα ευρεθέντα βιβλία, εξ ής εργασίας προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα.

Αον. Εν ω τα ευρεθέντα βιβλία ανέρχονται εις δυο χιλιάδας τριακοσίους εξήκοντα οκτώ (2368) τόμους, οι κατάλογοι της επιτροπής φέρουν άθροισμα απογραφέντων τόμων 1665 (όρα συνημμένον πίνακα).

Βον. Εις το υπ’ αριθμόν 10 κιβώτιον υπ’ αύξοντα αριθμόν 39 φέρεται εγγεγραμμένον βιβλίον υπό τίτλον Ηistory Litterais du Paule Augleus αποτελούμενον εκ δυο τόμων εν ω ευρέθη εν τω κιβωτίω εις μόνος τόμος.

Γον. Ευρέθησαν ωσαύτως 25 τόμοι περιέχοντες πλείονα του ενός βιβλία, άτινες σημειούνται μεν εις τους καταλόγους, με ίδιον αύξοντα αριθμόν και υπό τίτλους, διάφορα πεζά, διηγήματα, ποιήσεις κτλ. αλλά δεν αναφέρονται ονομαστικώς εν αυτοίς πάντα τα εν τω τόμω περιλαμβανόμενα βιβλία. Τα βιβλία ταύτα ανέρχονται εις 232.

Δον. Εις το υπ’ αριθμόν 30 κιβώτιον ευρέθησαν 10 φάκελλοι περιέχοντες 351 διάφορα βιβλία μη αναφερόμενα ονομαστικώς εις τον κατάλογον της απογραφής.

Εον. Εις το υπ’ αριθμόν 19 κιβώτιον ευρέθησαν 204 διάφορα τεύχη μη περιληφθέντα εις το άθροισμα του καταλόγου.

Ζ. Εντός των 10 ανοιχθέντων κιβωτίων ευρέθησαν και εκατόν τεσσαράκοντα εννέα διάφορα βιβλία μη απογραφέντα παντάπασιν υπό της επιτροπής.

Εκτός των γενομένων συμπληρώσεων των καταλόγων κατεγράφησαν εις ίδιον συμπληρωματικόν διορθωτικόν κατάλογον τα μη απογραφέντα και τα ελλειπώς σημειούμενα ως ανωτέρω βιβλία.

Εν τω καταλόγω τούτω εγένοντο εγγραφαί μέχρι του αύξοντος αριθμού 742.

Αμφότεροι οι ανωτέρω μνημονευόμενοι κατάλογοι και ο συμπληρωματικός τοιούτος εμονογραφήθησαν υπ’ εμού και του παραλαμβάνοντος Εφόρου κ. Θεοδοσίου Οικονομίδου, βεβαιούντος δια του παρόντος ότι παρέλαβε παρ’ εμού ως αντιπροσώπου του Δήμου δυο χιλιάδας τριακοσίους εξήκοντα οκτώ (2368) τόμους βιβλίων, εξ ων χιλίους εξήκοντα έξι (1066) δεμένους και χιλίους τριακοσίους δυο (1302) αδέτους τοιούτους.

Εφ ω συνετάχθη το παρόν εις διπλούν εις πίστωσιν των ανωτέρω εν των καταστήματι της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης σήμερον την δευτέραν του μηνός Ιουνίου του χιλιοστού εννεακοσιοστού δεκάτου (1910) έτους, υπογραφών υπό τε του παραδίδοντος και παραλαμβάνοντος ούτινος εν αντίγραφον παρελήφθη υπό του Εφόρου όπως κατατεθούν εις τα αρχεία της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης το έτερον δε εις τα αρχεία του Δήμου Ηρακλείου.Ο παραδίδων Γεώργιος Χατζιδάκης

Ο παραλαμβάνων Θεοδόσιος Οικονομίδης

 
< Προηγ.   Επόμ. >

Μενού
Κεντρική
Ευρώπολις γιατί;
Κρήτη-Ευρώπη
Μίκης Θεοδωράκης
ENISA
50 Χρόνια Ευρώπης
Εκπομπή Αφανείς Ήρωες
Λουξεμβούργο
Κρήτη
Ηράκλειο
ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία
Αντισταθείτε
Πρωτοβουλίες
Συνεντεύξεις-Αρθρογραφία-Δημοσιεύματα
Ειδήσεις και νέα
Χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες
Τρίτη Ηλικία
Sitemap
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
 
Τελευταίες ειδήσεις
Δημοφιλή Άρθρα
Ψηφοφορίες
Η άποψή σας για την εκπομπή
 


© europolis 2005