www.friendsofenisa.eu
Η νέα Μάχη της Κρήτης

Η Ευρώπολις υπενθυμίζει ότι η Μάχη της Κρήτης, ήταν πρώτα και πάνω από όλα, η μάχη για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Κρητικών, των Ελλήνων, των Ευρωπαίων και ολων των Ανθρώπων.Μια από τις σύγχρονες Μάχες της Κρήτης, είναι πρώτα από όλα και πάνω από όλα, η μάχη για το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Νησιωτικής Ευρώπης,να έχει τα ίδια δικαιώματα με την Ηπειρωτική Ευρώπη. Οπως το να φιλοξενεί ένα ΕυρωπαΪκό Οργανισμό, τον ΕΝΙΣΑ, όπως φιλοξενεί τους άλλους 26 η Ηπειρωτική Ευρώπη. Είναι μια μάχη για την αξιοπρέπεια του Ευρωπαίου πολίτη, δηλ. για μια Ευρώπη της συνοχής, της ισόρροπης ανάπτυξης, του αμοιβαίου σεβασμού, του αμοιβαίου συμφέροντος και της αλληλεγγύνης.
 

 

Κεντρική arrow ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία arrow Γιατί ο Δ. Βικέλας αποφάσισε τη δωρεά της Βιβλιοθήκης του στο Ηράκλειο
Γιατί ο Δ. Βικέλας αποφάσισε τη δωρεά της Βιβλιοθήκης του στο Ηράκλειο E-mail
27.05.07
Ερευνα της εφημερίδας Ηρακλείου ΠΑΤΡΙΣ 31.1.2005
Γιατί ο Δ. Βικέλας αποφάσισε τη δωρεά της Βιβλιοθήκης του στο Ηράκλειο
Η αλληλογραφία του Δ. Βικέλα αλλά και του φίλου του, ποιητή, Γ. Δροσίνη, με τον Ιωσήφ Χατζιδάκη για την απόφαση της δωρεάς

Πολλοί, μέχρι και σήμερα συνεχίζουν να αναζητούν τους λόγους για τους οποίους ο Δημήτριος Βικέλας δώρισε την Βιβλιοθήκη του στο Ηράκλειο κι όχι στη Σύρο, τη γενέτειρά του.

Η άποψη στην οποία έχουν καταλήξει οι ασχοληθέντες εξ αρχής, με το θέμα της επιλογής του Βικέλα που οδήγησε τελικά στην δημιουργία ενός θαυμαστού πνευματικού ιδρύματος, είναι ότι ο ευεργέτης του Ηρακλείου γοητευμένος από τις ανασκαφές του Έβανς στην Κνωσό, αλλά και τις αντίστοιχες εργασίες της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Φαιστό, τη Γόρτυνα, την Αγία Τριάδα και άλλες περιοχές, αποφάσισε αυτή τη δωρεά. Μάλιστα σ’ ένα ρεπορτάζ με πολύτιμα στοιχεία για την τελική επιλογή του Δ. Βικέλα, η εφημερίδα “Ελευθέρα Σκέψις” στις 22 Ιανουαρίου 1931, απεκάλυπτε ότι την απόφαση του αυτή την εκμυστηρεύτηκε στο φίλο του, Ηρακλειώτη Ι. Κ. Σφακιανάκη, σε μια επίσκεψή του στο Ηράκλειο, ένα χρόνο προ του θανάτου του. Και λίγο αργότερα την γνωστοποιούσε με επιστολή του, στο γιατρό Ιωσήφ Χατζιδάκη, πρόεδρο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, με έντονη αρχαιολογική δραστηριότητα και συμβολή στη δημιουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.

Η εφημερίδα της εποχής, αποκαλύπτει τη σχετική επιστολή, αλλά και την αλληλογραφία του Ιωσήφ Χατζιδάκη με τον φίλο του Βικέλα, ποιητή Γεώργιο Δροσίνη, όταν πλέον ο πνευματικός ευεργέτης του Ηρακλείου είχε ασθενήσει βαρύτατα και το μοιραίο φαινόταν να είναι πολύ κοντά.

Το ρεπορτάζ ανέφερε:

“Η βιβλιοθήκη αύτη εκληροδοτήθη εις τον Δήμον Ηρακλείου από τον αείμνηστον Δημήτριον Βικέλαν.

Ολίγοι όμως γνωρίζουσι πόθεν παρεκινήθη ο φιλόπατρις ούτος ανήρ να κάμη τόσο σπουδαίαν δωρεάν εις την πόλιν Ηρακλείου με την οποίαν δεν τον συνέδεεν τίποτε απολύτως ειμή η ανάμνησις μιάς επισκέψεως.

Διά τούτο νομίζω σκόπιμον να σημειώσω ενταύθα τα αίτια, άτινα συνετέλεσαν εις το να αποκτήση ο Δήμος Ηρακλείου μίαν πρώτης τάξεως Βιβλιοθήκην, διότι και η απόκτησις αυτής οφείλεται αποκλειστικώς εις τον Σύλλογον Ηρακλείου και κυρίως εις τον πρόεδρον αυτού κ. Ιωσήφ Χατζιδάκην.

Κατά το έτος 1907, ότε αι αρχαιολογικαί έρευναι εν Κρήτη είχον προσελκύση την προσοχήν και τον θαυμασμόν των διανοουμένων όλου του κόσμου, φυσικά συνεκίνησαν και τον πολυμαθή και φιλομαθή Δημήτριον Βικέλαν.

Δι’ ο απεφάσισε να κατέλθη εις Ηράκλειον ίνα επισκεφθή τας θαυμασίας ανακαλύψεις και το Κρητικόν Μουσείον. Εφιλοξενήθη παρά του Ι.Κ. Σφακιανάκη παλαιώ φίλω του. Διέμενε δε εν Ηρακλείω μίαν περίπου εβδομάδα. Τότε ανεκοίνωσεν εμπιστευτικώς εις τον φίλον του την πρόθεσιν να δωρήση την βιβλιοθήκην του εις το Μουσείον Ηρακλείου.

Παρεκάλεσεν όμως τον Σφακιανάκην να μη το ανακοινώση ή μόνον εις τον διευθυντήν του Μουσείου και τούτου ουχί αμέσως αλλά μετά τινάς εβδομάδας.

Δεν παρήλθεν πολύς καιρός και έγραψεν ο ίδιος προς τον διευθυντήν του Μουσείου κ. Ιωσήφ Χατζιδάκην την απόφασίν του. Εζήτει δε πληροφορίας περί του διαμερίσματος του κτιζομένου Μουσείου όπερ θα εχρησίμευεν ως Βιβλιοθήκη. Ιδού επί λέξει τί έγραφε την 28η Φεβρουαρίου 1907.

Φίλε κύριε Χατζιδάκη

Ήθελα προς τούτοις να γνωρίζω αν εκ των κτισθέντων ήδη δωματίων του Μουσείου υπάρχει κανένα κατάλληλον διά Βιβλιοθήκην. Η Βιβλιοθήκη Ηρακλείου θα ήτο καλόν να ευρίσκεται εντός του Μουσείου του οποίου ο έφορος να είναι και της Βιβλιοθήκης έφορος.

Περί του πλουτισμού της Βιβλιοθήκης αναδέχομαι να φροντίσω άμα μάθω ότι υπάρχει χώρος προς τοποθέτησίν της.

Βραδύτερον έγραψεν επίσης προς τον κ. Χατζιδάκην.

Αθήναις 6-4-1908

Ο οπισθόδομος, περί του οποίου μου αναφέρετε, υποθέτω ότι περιλαμβάνει την αίθουσαν της Βιβλιοθήκης. Ειδοποιήσατέ με παρακαλώ, διά να στείλω μίαν πρώτην δόσιν βιβλίων, μετά προηγούμενην, εννοείται συνεννόσιν περί των όρων της δωρεάς.

Δ. Βικέλας

Δυστυχώς, ο φιλογενέστατος ανήρ είχε ήδη προσβληθή εξ ανιάτου νοσήματος και μετ’ ολίγον επιστολή του στενού φίλου του Δροσίνη, έλεγε στον κ. Χατζιδάκην:

Αθήναι 16 Μαΐου 1908

Αξιότιμε κύριε Χατζιδάκη

Η παρούσα μου είναι απάντησις εις την ιδικήν σας προς τον κ. Βικέλαν της 28 Απριλίου. Μη σας εκπλήττη ότι διά χειρός άλλου απαντά ο ανυπερβλήτου τάξεως και ευγενικός ανήρ. Είναι δυστυχώς ασθενής, πολύ ασθενής και καταδικασμένος ήδη υπό της επιστήμης εις θάνατον. Καταβεβλημένος υπό της φοβεράς νόσου του ήπατος αγνοών όμως την δεινότητα του νοσήματος, μου ανέθεσε να σας ζητήσω συγνώμην ότι ο ίδιος αδυνατεί να σας γράψη. Εγώ δεν σας ζητώ συγνώμην, αλλά θρηνώ μαζύ σας την προσεχή μοιραίαν - στέρησιν ανδρός ανεκτιμήτου διά το έθνος.

Ούτω σας γράφω ότι μου είπεν δηλ. ότι άμα καλλιτερεύση η αδιαθεσία του, (Πλανάται νομίζων ότι πάσχει από κιτρινάδα ή χρυσήν) θα συνεννοηθή μαζί σας διά τα γραφόμενά σας. Σας γράφω να αναβάλετε πάσαν προσωρινήν σκέψιν περί τοποθετήσεως μέρους των βιβλίων του, τα οποία εσκέπτετο να δωρήση από τούδε εις την φιλτάτην Κρήτην, διότι δεν θα βραδύνετε να λάβετε το όλον κατά την επιθυμίαν του, ην διετύπωσεν και ως θέλησιν, ως πολλάκις μοι ενεπιστεύθη. Ταύτα όλως μεταξύ μας.

Προς αυτόν γράψατε χωρίς να φανήτε ότι ανησυχείτε το παραμικρόν δια την υγείαν του, αλλά διά να μάθη ότι σας απήντησα. Γράψατε ότι εύχεσθε ανάρρωσιν και ότι υπάρχει καιρός να συνεννοηθήτε βραδύτερον ότε και ο ίδιος ίσως δυνηθή να έλθη εις Κρήτην καθώς ελογάριαζε επί τούτοις κλπ.

Δροσίνης

Τώρα πώς συνέβη εις την διαθήκην του να γράφη ο αείμνηστος Δ. Βικέλας ότι κληροδοτεί την βιβλιοθήκην του εις τον Δήμον Ηρακλείου και όχι εις το Μουσείον. Δίδομεν την εξήγησιν ότι επίστευεν ούτος ότι ο Σύλλογος και το Μουσείον Ηρακλείου ανήκον εις τον Δήμον. Και ίσως κατά συμβουλήν δικηγόρου, προς αποφυγήν αξιώσεως μετά τον θάνατον του ενόμισεν ασφαλέστερον να κληροδοτήση την βιβλιοθήκην του εις τον Δήμον και όχι εις τον Σύλλογον. Αυτή είναι η ιστορία της Βιβλιοθήκης Βικέλα”.(Από το αρχείο της Βικέλας, σε επιλογή Μηνά Γεωργιάδη).

Τελευταία ανανέωση ( 27.05.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >

Μενού
Κεντρική
Ευρώπολις γιατί;
Κρήτη-Ευρώπη
Μίκης Θεοδωράκης
ENISA
50 Χρόνια Ευρώπης
Εκπομπή Αφανείς Ήρωες
Λουξεμβούργο
Κρήτη
Ηράκλειο
ΒΙΚΕΛΑΙΑ Βικέλειος Μορφωτική Εταιρία
Αντισταθείτε
Πρωτοβουλίες
Συνεντεύξεις-Αρθρογραφία-Δημοσιεύματα
Ειδήσεις και νέα
Χρήσιμες ειδήσεις και πληροφορίες
Τρίτη Ηλικία
Sitemap
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Εγγραφή στο Newsletter
 
Τελευταίες ειδήσεις
Δημοφιλή Άρθρα
Ψηφοφορίες
Η άποψή σας για την εκπομπή
 


© europolis 2005